ކޮންސިއުމަރ އޮމްބަޑްސްމަންގެ އޮފީސް

ކޮންސިއުމަރ އޮމްބަޑްސްމަންގެ އޮފީހުގެ ޚިދުމަތްތައް

އީމެއިލް ނުވަތަ މި ޕޯޓަލް ގެ ޒަރިއްޔާއިންވެސް ކޮންސިއުމަރ އޮމްބަޑްސްމަންގެ އޮފީހަށް މައްސަލަ ހުށަހަޅާލެވޭނެ.

މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ތަކެތި އަދި ޚިދުމަތް ލިބިގަންނަ ފަރާތުގެ ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރި ކޮއްދޭ.

އިންސާފުވެރި ގޮތެއްގައި ހުރިހާ ވިޔަފާރީގެ މުޢާމަލާތްތަކެއް ވެސް ކުރިޔަށް ގެންދަން މަސައްކަތް ކުރަމާ.

ގުޅުއްވުމަށް

ވެލާނާގެ, 11 ފަންގިފިލާ
08:00 – 14:00
[email protected]
3323668 960+​